Thursday, October 20, 2011

Holy Week 2011 at Minalin, Pampanga

Minalin (Small)

Holy Week activities in Minalin, Pampanga

Good Friday Set

Slide4 (Small)

Slide5 (Small)

Slide6 (Small)

Slide7 (Small)

Slide8 (Small)

Slide9 (Small)

Slide10 (Small)

Slide11 (Small)

Slide12 (Small)

Slide13 (Small)

Slide14 (Small)

Slide15 (Small)

Slide16 (Small)

Slide17 (Small)

Slide18 (Small)

Slide19 (Small)

Slide20 (Small)

Easter Set

Slide21 (Small)

Slide22 (Small)

Slide23 (Small)

Slide24 (Small)

Slide25 (Small)

Slide26 (Small)

Slide27 (Small)

Slide28 (Small)

Slide29 (Small)

Slide30 (Small)

Slide31 (Small)

Slide32 (Small)

Slide33 (Small)

Reyna ng Langit, Magalak ka! Alleluia, Alleluia...Sapagkat si Hesus ang iyong anak ay muling nabuhay! Alleluia, Alleluia...

Slide34 (Small)

Slide35 (Small)

Slide36 (Small)

Slide37 (Small)

Slide38 (Small)

Slide39 (Small)

Slide40 (Small)

Slide41 (Small)

Slide42 (Small)

Photos courtesy of the Punzalan Family of Minalin

No comments:

Post a Comment